Brand- og evakueringsplan for Gårslev Skole

 

 1. Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks advare de umiddelbart truede samt alarmere, medmindre faren umiddelbart kan afværges.

 2. Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakueringen af eleverne, og giv nødvendig førstehjælp.

 3. Alarmering sker til kontoret. Fra skoletids ophør sker alarmering til Fritidshuset. Fra kl. 17.00 ringer man 112 og sørger for at give besked til eventuelle andre brugere på skolen og i klubben.

 4. Kontoret iværksætter intern varsling og alarmerer videre til alarmcentralen på 112.Varslingssignalet gives ved ringning med det interne ringeanlæg (gentagne gange m. ca. 2 sekunders pause).

 5. Teknisk serviceleder slukker for alle ventilationsanlæg (og afbryder trykflasker/gasforsyning), efterser toiletter, bibliotek, mødelokaler m.v. og melder klar til ledelsen.

  (Såfremt den tekniske serviceleder ikke er til stede varetages opgaven at sikkerhedsrepræsentanten.)

 6. Samlingsstedet er på de grønne arealer mod syd.

 7. Ledelsen går til samlingsstedet medbringende klasselister og modtager oplysninger om alle elever er samlet. (Medbring evt. megafon)Hvis 2 ledere til stede støttes der op om punkt 5.

 8. Eleverne må ikke benytte mobiltelefoner under evakueringen, af hensyn til fuld opmærksom-hed på situationen og de instrukser, der bliver givet.

 9. Hvis ild, røg eller andet forhindrer udgang fra lokalet, skal lærer/ pædagog og elever forblive i klassen. Vinduerne lukkes, og om nødvendigt sætter alle sig på gulvet for at komme under røgen.

  Læreren skal gøre ledelse og brandvæsen opmærksom på, at der er personer i lokalet, om muligt ved at telefonere til kontoret 7681 4300, alternativt på skoleinspektørens mobiltelefon 50728386. Der kan også signaleres fra vinduet eller ved at blinke med lyset. Endelig har man muligheden for at ringe 112.

 10. Skolelederen holder kontakt til brandvæsenets og politiets indsatsledere.

 11. I tilfælde af varsling i frikvarteret må elever og personale ikke gå ind i bygningerne, men skal gå direkte til samlingsstedet. Lærerne skal på samlingsstedet tage sig af de elever, de skal have i den kommende time.

 12. Skolelederen informerer skoleforvaltningen, skolebestyrelsens formand og andre ud fra situationen og varetager desuden information til forældre og evt. pressekontakt.

 13. Enhver iværksættelse af brand- og evakueringsplanen følges efterfølgende op på evt. psykiske reaktioner.

 14. Det påhviler samtlige ansatte at gøre sig bekendt med indholdet af denne brand- og evakueringsinstruks, at kende skolens flugtveje samt placering og brug af de opsatte slukningsmidler.

 15. Brand- og evakueringsplanen skal revideres i sikkerhedsgruppen og forelægges skolebestyrelsen ved hvert skoleårs begyndelse.

 16. Ved fravær af skoleledelsen er sikkerhedsmedarbejder (eller anden) ansvarlig for at følge evakueringsplanen.

 17. Denne plan er udarbejdet med henblik på den almindelige skoletid, men gælder med relevante tilpasninger også uden for denne tid. Det påhviler de ansvarshavende lånere/lejere at informere en repræsentant for skolen snarest muligt efter indtrufne hændelser.

 18. Andre hændelser som f.eks. bombetrussel og kemisk udslip:

  Hvis de offentlige sirener går i gang, skal lærer/ pædagog bringe deres elever inden døre og lukke vinduer og døre.  Samtidigt skal teknisk serviceleder slukke alle ventilationsanlæg. Kontoret aflytter beredskabsmeddelelsen i Danmarks Radio og informerer personalet, når det er muligt. Herefter følges ovenstående plan i relevant omfang.

 19. Der tilføjes, at der findes et tillæg/plan for før + efter skoletid.

   

  Revideret af sikkerhedsgruppen (den       ) og  MED udvalgsmøde(den 20/12 2016)