Elevernes læring

På Gårslev skole arbejder vi ud fra en grundholdning om, at alle elever har, eller kan få, lyst til livet og til læring.

Vi tror på, at eleverne gennem træning og de rette rammer, kan udfolde deres læringspotentiale og på den baggrund kan skabe fundamentet for det liv der ligger foran dem. Livet som menneske og som borger i et demokratisk samfund.

Som menneske i en global verden, og på en klode med en sårbar natur, mener vi det er vigtigt, at den enkelte elever forholder sig til den natur som omgiver os. Derfor er naturen en vigtig medspiller i skolens læring.

Skolens bygninger og faciliteter samt vores læringsmæssige initiativer og aktiviteter søger vi at tilpasse ud fra denne forståelse.

 

Arbejds- og Værdigrundlag

Gårslev skole er en folkeskole, der med udgangspunkt i folkeskoleloven og Vejle kommunes principper for Skolen i bevægelse tilbyder undervisning, Skole Fritidsordning samt klubtilbud.

Arbejdsgrundlag

Som medarbejder på Gårslev skole lægger vi vægt på

 • At være imødekommende, og udvise respekt indbyrdes og overfor skolens brugere. Det gør vi fordi vi værdsætter det enkelte menneske og den konstruktive dialog mellem mennesker.
 • At være handlingsorienteret, og være bevidst om den enkeltes ansvar for at der bliver handlet. Det gør vi fordi vi værdsætter at den enkelte forholder sig handlende til det der bør handles på.
 • At der er et samarbejde mellem skolens forskellige dele; indskoling, mellemtrin, SFO 1 og SFO 2. Det gør vi fordi vi værdsætter samarbejde, og ved at vi sammen kan udrette mere end den enkelte kan udrette.
 • At vi som medarbejdere er engageret i vores opgaver. Det gør vi fordi vi værdsætter at der bliver handlet med hjertet på rette sted.
 • At vi som medarbejdere på daglig basis forbereder, gennemfører og evaluerer egen praksis
 • At vi som medarbejdere når vi står overfor nye udfordringer får øje på mulighederne frem for begrænsningerne. Det gør vi fordi vi anerkender og værdsætter at vi lever i en foranderlig verden.
 • At der er et naturligt og konstruktivt samarbejde mellem skole, forældre og det lokalsamfund skolen er beliggende i.  Det gør vi fordi det er en fælles opgave at sikre, at Gårslev som lokalsamfund også i fremtiden har sin egen skole.

 

Værdigrundlag

Gårslev skole og fritidsordning er kendetegnet ved

 • At Gårslev skole i sin helhed fremtræder som et sted hvor elever og voksne trives, hvor der sker læring, og hvor man har lyst til at være. Gårslev skole skal fremstå som et inkluderende fællesskab.
 • At samarbejdet mellem skole og hjem er konstruktivt og bygger på gensidig respekt for hinandens roller. Forældre er helt afgørende og centrale personer i skolens virke.
 • At eleverne møder anerkendende voksne som ved hvor vigtigt det er for elevernes læring, at eleverne oplever læring som en dialektisk proces i mellem eleven, læringsaktiviteten og den voksne.
 • At den voksne tager ansvaret for kvaliteten af samværet på skolen. Det gør den voksne ved at være rammesættende og lærings ledende. Eleven bidrager til samværet ved at have lyst til læring samt anerkende, at målet for skolens virke er læring.
 • Undervisningen organiseres med henblik på at sikre optimal udvikling og udfoldelse af elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer. Læring foregår når som helst og hvor som helst. På arbejdspladser, i naturen, i det virtuelle læringsrum.
 • At voksne og elever bidrager til, at Gårslev skole fremtræder som et sted hvor vi sammen passer på, udvikler og arbejder med det æstetiske læringsmiljø (skolens bygninger).
 • At eleverne møder krav om høj faglighed og mødes i deres nærmeste udviklingszone. Den enkelte elev udvikler sig fagligt med udgangspunkt i højeste potentiale.
 • At It teknologi indgår som en naturlig del af skolens læringsmiljø.